10 de gener 2021

BONIFICACIÓ IMPOST CO2

Com ja sabeu la FCVH, ha començat a tramitar la recollida d'informació, dades i documentació dels vehicles antics i clàssics per tal de poder-nos beneficiar de la bonificació de l'impost del CO2 en relació a la Nova Llei del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Per poder optar a la bonificació, els criteris i requisits a tenir en compte son els següents: 

Els vehicles clàssics poden gaudir de la bonificació del 100% de la quota íntegra a l'Impost del Diòxid de carboni de la Generalitat de Catalunya si compleixen aquests punts: 

● Tenir una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació (31 març 2021).
● El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitaria s'ha deixat de produir
● El seu estat de funcionament és correcte des d'un punt històric, resta en el seu estat original i no s'han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

Per gaudir de la bonificació el o la contribuent ha d'aportar un certificat d'idoneïtal emès pel club o associació automobilística autoritzada i un document acreditatiu del compliment dels requisits, signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular. El nostre club es una entitat acreditada per la FCVH per tramitra el certificat d'idoneïtat.  

Aquest certificat d'idoneïtat, que ha d'ésser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l'Administració Tributària té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s'ha de renovar pel nou titular. 

Els vehicles amb matrícula històrica no han de fer el tràmit per la bonificació per estar exemptes d'aquest impost. 

L'informació que es requereix per part del soci de cada vehicle es la següent: 

Titular del vehicle, que ha de ser soci de l'entitat de vehicles clàssics:
- Nom i cognoms, o raó social del titular
- DNI, NIE o NIF
- Correu electrònic
- Telèfon mòbil
- Número de Soci del club
Informació del vehicle:
- Marca
- Model
- Matrícula (format amb el guions i sense espais, exemple: B-1234-AX)
- Número de bastidor
- Data de la primera matriculació, o en el seu defecte, la data de fabricació.
Documents del vehicle:
- Permís de circulació (no necessari en el cas de vehicles en museus si no en disposin)
- Fitxa tècnica
Fotografies de vehicles de 4 rodes:
- Exterior vista davantera amb matricula legible
- Exterior vista del darrere amb matricula legible
- Exterior vista lateral (visió 3 quarts)
- Interior part davantera
- Motor
Fotografies de vehicles de 2 rodes:
- Davant
- Darrera amb matrícula legible
- Lateral complet costat dret
- Lateral complet costat esquerra
- Detall de Motor

Per la recollida de dades, el nostre club ha creat un formulari que facilita la tasca d'introducció de dades, el trobareu al següent enllaç: 

Sis-plau llegiu atentament les instruccions per omplir els camps, i reviseu bé que no hi hagi cap error, ja que les dades aportades serviran per tramitar el certificat d'idoneïtat i aquestes dades s'enviaran a l'Agència Tributària. 

Preu: 
La taxa per certificat validat i enviat a l'Agència Tributària per vehicle per la FCVH son 20 €. 

Aquest import s'ha de fer efectiu al moment d'omplir el formulari mitjançant transferència bancaria al compte del club:  

BANC SABADELL
IBAN: ES1700810347780001243833

Al formulari s'ha d'adjuntar el comprovant bancari de la transferència. 
No es tramitarà cap sol·licitud que no inclogui el comprovant bancari.  

El club no cobra cap import addicional per fer les inspeccions i tramitacions. 
 
Si teniu qualsevol dubte, en relació al procés a seguir o sobre si el vostre vehicle compleix els requisits, no dubteu en contactar amb el club abans d'omplir el formulari i fer el pagament. 
En cas de que finalment no sigui acceptat el vehicle per no complir els requisits, els diners seran retornats. 

La validesa del certificat per vehicle es de 10 anys. Durant tot aquest període el titular ha de ser soci d'una associació o entitat de vehicles clàssics legalment constituïda i aprovada per la FCVH. Si el titular del vehicle deixa de ser soci perdrà la bonificació de l'impost ja que és molt probable que l'Agència Tributària faci inspeccions.  

Molt important que tingueu en compte que per poder arribar a temps per validar els certificats requerits només podem acceptar aquelles peticions correctes rebudes abans de l'1 de març de 2021 per aconseguir la bonificació del exercici del 2020.

Ja podeu preparar i enviar tota la documentació i les fotografies, i omplir el formulari, perque puguem tramitar el certificat d'idoneïtat el més aviat possible. Us demanem que no espereu a l'últim moment ja que es preveu una gran quantitat de sol·licituds.  

Enllaç per omplir el formulari: 

Un cop rebut el formulari amb tota la informació, els inspectors oculars del club revisaran que tot estigui correcte i tramitaran el certificat d'idoneïtat. En alguns casos, serà necessari l'inspecció ocular del vehicle abans d'emetre el certificat.  

Tota la documentació de la sol·licitud juntament amb el certificat d'idoneïtat.s'enviarà posteriorment a la Federació (FCVH) per la seva aprovació final abans de presentar-la a l'Agència Tributaria. Un cop la Federació doni el vist-i-plau a la documentació, enviarà al propietari del vehicle i al club un missatge per signar digitalment l'autorització per presentar-la documentació a l'Agència Tributaria. 

Aquí sota trobareu unes imatges enviades per la FCVH a on es detalla tot el procès: